O nas

Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku

powstało w wyniku zainteresowania innowacyjną koncepcją edukacyjną oraz celem Liceum, którym jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego i efektywnego funkcjonowania w różnych dziedzinach gospodarki, w Polsce i za granicą, w tym zwłaszcza w Regionie Morza Bałtyckiego, przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych i wyzwań rynku pracy. Realizacja celów odbywać się będzie we współpracy z organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w Regionie Morza Bałtyckiego, z wykorzystaniem doświadczeń w tym zakresie osób zaangażowanych w nasz projekt.

Bałtyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku jest szkołą ponadpodstawową – czteroletnim liceum ogólnokształcącym, którego ukończenie daje wykształcenie średnie i umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego. Kształcimy absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych, trzyletnich szkół branżowych I stopnia oraz gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 trwa! ZAPRASZAMY!

 

Oferujemy naukę w systemie zaocznym (soboty i niedziele co 2 tygodnie) w budynku NOT położonym w centrum Gdańska, możliwość kontynuowania edukacji od dowolnego semestru dla osób, które przerwały naukę lub chcą zmienić szkołę.
Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek i zaświadczenia o nauce.

 

Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku

przygotowuje absolwentów do samodzielnego i efektywnego funkcjonowania w różnych dziedzinach gospodarki, w Polsce i za granicą, w tym zwłaszcza w Regionie Morza Bałtyckiego.

 

Kształcimy w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach:

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (1,5 roku – 3 semestry)

TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata – 4 semestry)

 

Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku jest szkołą ponadpodstawową – szkołą policealną, dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Kształcimy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

 

Oferujemy naukę w systemie zaocznym (soboty i niedziele co 2 tygodnie) w budynku NOT położonym w centrum Gdańska.

 

Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek i zaświadczenia o nauce.

 

Do zapisania się do Szkoły wystarczy:

• kwestionariusz (do pobrania),

• świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum),

• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,

• kserokopia dowodu osobistego,

• 2 zdjęcia legitymacyjne,

• 50 zł jednorazowej opłaty wpisowej.