Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku przygotowuje absolwentów do samodzielnego i efektywnego funkcjonowania w różnych dziedzinach gospodarki, w Polsce i za granicą, w tym zwłaszcza w Regionie Morza Bałtyckiego.

Kształcimy w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach:

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (1,5 roku – 3 semestry)

TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata – 4 semestry)

Bałtycka Szkoła Policealna w Gdańsku jest szkołą ponadpodstawową – szkołą policealną, dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

Kształcimy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Oferujemy naukę w systemie zaocznym (soboty i niedziele co 2 tygodnie) w budynku NOT położonym w centrum Gdańska.

Wydajemy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek i zaświadczenia o nauce.

Do zapisania się do Szkoły wystarczy:

• kwestionariusz (do pobrania),

• świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego (świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum),

• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,

• kserokopia dowodu osobistego,

• 2 zdjęcia legitymacyjne,

• 50 zł jednorazowej opłaty wpisowej.